Principy sociálního podnikání

Principy sociálního podnikání

  1. Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování (minimálně 40% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z vymezených cílových skupin) v regionu.
  2. Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením (osoby se zdravotním postižením, mládež a mladí dospělí ve věku 15 až 26 let, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, osoby pečující o osobu blízkou, osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách, osoby dlouhodobě nezaměstnané).
  3. Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51% reinvestovat do inovace, pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance, do zavedení bonusů a zaměstnaneckých výhod.
  4. Sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně (bude respektovat principy udržitelného rozvoje regionu). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři a další.
  5. Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou maximálně zapojeni do jeho činnosti. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se k strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří pracovní prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smyslnou práci. Respektování zásady stejné příležitosti, tzv. že firma nepřipustí přímou či nepřímou formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, náboženství, rodinného stavu, atd.
Přesunout se na začátek